2019 Kowasaski KVF 750G Brute Force

Year:
2019
Hours:
1551
Kms:
7638
Price:
£6250 + VAT
  • KVF 1
  • KVF 7
  • KVF 8
  • KVF 10
  • KVF 9
  • KVF 2
  • KVF 3
  • KVF 6
  • KVF 4
  • KVF 5

Description

(1829)

2019 Kowasaki KVF 750G Brute Force

Enquiry Form